Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN van Rehamij Nederland B.V.

gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel voor Rotterdam onder nummer 55397204

Artikel 1 Toepasselijkheid
1.1 In deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder “Rehamij”: Rehamij Nederland BV (Ambachtstraat 10, 2861 EX Bergambacht) dan wel een aan haar gelieerde vennootschap. In deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder “product” of “producten”: door Rehamij aangeboden dan wel geleverde producten.
1.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en/of overeenkomsten door Rehamij gedaan aan of aangegaan met derden (hierna “de Afnemer”) alsmede op de uitvoering daarvan.
1.3 Deze voorwaarden zijn van toepassing met uitsluiting van eventuele door de (potentiële) Afnemer gehanteerde algemene voorwaarden.
1.4 Op van deze voorwaarden afwijkende bedingen kan door de Afnemer slechts een beroep worden gedaan indien en in zoverre deze door Rehamij schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 2 Aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten
2.1 Alle aanbiedingen van Rehamij zijn vrijblijvend. Opdrachten en acceptaties van aanbiedingen door de Afnemer zijn onherroepelijk.
2.2 Rehamij is pas gebonden indien zij de order schriftelijk heeft bevestigd dan wel met de uitvoering is begonnen.
2.3 Onjuistheden in de orderbevestiging van Rehamij dienen binnen 3 dagen na de datum van de orderbevestiging schriftelijk aan Rehamij te worden bericht, bij gebreke waarvan de orderbevestiging geacht wordt de overeenkomst juist en volledig weer te geven en de Afnemer daaraan gebonden is.
2.4 Mondelinge toezeggingen of afspraken door of met haar personeel binden Rehamij alleen indien zij dit schriftelijk heeft bevestigd.
2.5 Deze algemene voorwaarden zijn op eventuele wijzigingen van de overeenkomst integraal van toepassing.

Artikel 3 Conformiteit
3.1 Alle opgaven door Rehamij van eigenschappen, kleuren, kwaliteit, prestaties en/of andere aanduidingen met betrekking tot haar producten worden met zoveel mogelijk zorg gedaan. Rehamij kan er echter niet voor instaan dat zich ter zake geen afwijkingen zullen voordoen. De Afnemer dient de overeenstemming met door Rehamij opgegeven of met Rehamij overeengekomen hoeveelheden en/of andere aanduidingen bij inontvangstneming van de producten te controleren. Opgaven van Rehamij betreffende eigenschappen, kleuren, kwaliteit, prestaties e.d. gelden slechts bij benadering en zijn vrijblijvend.
3.2 Afbeeldingen, beschrijvingen, catalogi, reclamemateriaal, op de website weergegeven informatie en aanbiedingen binden Rehamij niet.
3.3 De Afnemer dient zich er van te vergewissen dat de door hem te bestellen en/of bestelde producten en de daarbij behorende verpakking, etikettering en andere informatie voldoen aan alle in het land van bestemming daaraan gestelde voorschriften van overheidswege. Het gebruik van de producten en de conformiteit met de bepalingen van overheidswege is voor risico van de Afnemer.

Artikel 4 Intellectuele eigendom
4.2 Alle intellectuele en industriële eigendomsrechten met betrekking tot de producten en de benamingen daarvan, en met betrekking tot alles wat Rehamij ontwikkelt, vervaardigt of verstrekt, daaronder begrepen verpakkingen, handleidingen, reclamemateriaal en afbeeldingen, komen toe aan Rehamij.
4.2 Het is de Afnemer niet toegestaan om gebruik te maken van de handelsnamen, merken, logo’s en andere aanduidingen van Rehamij, tenzij de Afnemer hiervoor de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Rehamij ontvangt. In dit laatste geval zal de Afnemer zich houden aan de richtlijnen en instructies van Rehamij met betrekking tot het gebruik van de merken, logo’s en andere aanduidingen van Rehamij.
4.3 Het is de Afnemer niet toegestaan om enige aanduiding omtrent octrooien, auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit de producten te verwijderen of te wijzigen.

Artikel 5 Prijzen
5.1 Door Rehamij opgegeven of met Rehamij overeengekomen prijzen zijn exclusief BTW.
5.2 Rehamij is gerechtigd om voor orders beneden een door Rehamij vastgestelde omvang een toeslag voor administratiekosten en/of transportkosten in rekening te brengen overeenkomstig de daarvoor ten tijde van het sluiten van de overeenkomst bij Rehamij geldende regeling.
5.3 Indien na het aanbod en/of het tot stand komen van een overeenkomst kostprijsbepalende factoren wijzigen, is Rehamij gerechtigd de prijzen dienovereenkomstig aan te passen.

Artikel 6 Levertijd en aflevering
6.1 Opgegeven levertijden zijn bij benadering vastgesteld en zijn niet te beschouwen als fatale termijn. Overschrijding van levertijd verplicht Rehamij niet tot schadevergoeding en geeft de Afnemer niet het recht zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet na te komen of op te schorten. De Afnemer is echter gerechtigd om de overeenkomst te ontbinden, indien en in zoverre Rehamij niet binnen een door de Afnemer gestelde redelijke termijn alsnog uitvoering aan de opdracht heeft gegeven. Rehamij is in dat geval geen schadevergoeding verschuldigd.
6.2 De levertijd is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende werkomstandigheden en op tijdige levering van de voor de nakoming van de overeenkomst door Rehamij benodigde zaken. Indien ten gevolge van een wijziging van werkomstandigheden en/of de niet tijdige levering van door Rehamij benodigde zaken vertraging ontstaat, wordt de levertijd voor zover nodig verlengd.
6.3 De aflevering van de producten geschiedt op het moment dat de producten ten behoeve van de Opdrachtgever zijn afgezonderd, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. De producten zijn voor risico en rekening van de Opdrachtgever van de aflevering af, zelfs al is de eigendom nog niet overgedragen.
6.4 Rehamij bepaalt de wijze waarop en door wie de producten worden verpakt, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Verpakkingsmaterialen worden door Rehamij niet teruggenomen. De Afnemers dient zelf zorg te dragen voor de afvoer dan wel vernietiging van het verpakkingsmateriaal.
6.5 Rehamij bepaalt de wijze waarop en door wie de producten worden vervoerd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Het transport geschiedt voor risico van de Afnemer. De Afnemer is verplicht de producten terstond na aankomst op de plaats van bestemming in ontvangst te nemen. De Afnemer draagt zorg voor voldoende laad- en losmogelijkheden en voor een snelle lossing.
6.6 Mocht een door de Afnemer besteld product niet (meer) althans niet binnen een redelijke termijn leverbaar zijn dan zal Rehamij indien dit redelijkerwijs mogelijk is een aan het bestelde product gelijkwaardig product voor dezelfde prijs leveren.
6.7 Indien de Afnemer de producten niet in ontvangst neemt dan wel deze niet komt/laat afhalen, worden deze zolang Rehamij dat wenselijk acht voor rekening en risico van de Afnemer opgeslagen. Rehamij heeft in dit geval, evenals bij iedere andere (toerekenbare) tekortkoming van de Afnemer, te allen tijde de bevoegdheid om hetzij nakoming van de overeenkomst te vorderen, hetzij de overeenkomst (buitengerechtelijk) te ontbinden, een en ander onverminderd haar rechten op vergoeding van de geleden schade en de gederfde winst, de kosten van de opslag daaronder begrepen.
6.8 Rehamij is niet verplicht om een verzoek van de Afnemer tot her- of nabezorgen te honoreren. Gaat Rehamij daartoe toch over, dan zijn de daaraan verbonden kosten voor rekening van de Afnemer.
6.9 Rehamij is bevoegd een overeenkomst in gedeelten uit te voeren en betaling te vorderen van dat gedeelte van de overeenkomst dat is uitgevoerd.

Artikel 7 Overmacht
7.1 Indien Rehamij door overmacht verhinderd is de overeenkomst na te komen, is zij gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. De Afnemer heeft in dat geval geen recht op vergoeding van schade, kosten of rente.
7.2 Onder overmacht zijn mede te verstaan: oorlog, oorlogsgevaar, werkstakingen, brand, ongeval of ziekte van personeel, bedrijfsstoring, stagnatie in het vervoer, storende wettelijke bepalingen, beperkingen van invoer/uitvoer, door Rehamij onvoorziene problemen bij productie of transport en elke andere omstandigheid die niet uitsluitend van de wil van Rehamij afhankelijk is, zoals de niet of niet tijdige levering van zaken of diensten door derden die door Rehamij zijn ingeschakeld.
7.3 Indien sprake is van een overmachtsituatie is Rehamij bevoegd de overeenkomst voor het niet uitvoerbare gedeelte door een schriftelijke verklaring te ontbinden. Indien de overmachtsituatie langer dan 12 weken duurt, dan is ook de Afnemer bevoegd de overeenkomst voor het niet uitvoerbare gedeelte door een schriftelijke verklaring te ontbinden.
7.4 Indien Rehamij bij het intreden van de overmachtsituatie al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het al geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de Afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 8 Gebreken en reclame
8.1 Rehamij staat in voor de deugdelijkheid van de door haar geleverde producten in overeenstemming met hetgeen de Afnemer krachtens de overeenkomst redelijkerwijze mag verwachten. Mochten zich niettemin gebreken voordoen in de door Rehamij geleverde producten als gevolg van fabricage-, materiaal-, en/of verpakkingsfouten, dan zal Rehamij, de betrokken producten geheel of gedeeltelijk vervangen dan wel een redelijke prijsreductie toepassen, een en ander ter keuze en uitsluitend ter beoordeling van Rehamij. Deze garantie geldt gedurende een periode gelijk aan de periode dat Rehamij een beroep op garantie bij haar toeleveranciers kan doen doch nimmer langer dan 8 maanden.
8.2 Buiten de garantie vallen in ieder geval gebreken, die optreden in of (mede) het gevolg zijn van:
• normale slijtage;
• het door (personeel van) de Afnemer niet in acht nemen van aanwijzingen of voorschriften;
• ander gebruik dan het normale voorziene gebruik;
• onoordeelkundig en/of onzorgvuldig bewaren of gebruik door de Afnemer dan wel gebruik van producten in een andere dan de originele staat;
• de toepassing van enig overheidsvoorschrift inzake de aard of kwaliteit van toegepaste materialen.

8.3 De Afnemer dient de geleverde producten meteen na ontvangst nauwkeurig te inspecteren, op straffe van verval van ieder recht op reclame en/of vervanging.
8.4 Een eventuele reclame met betrekking tot de hoeveelheid geleverde producten en transportschade dient bij aflevering op de vrachtbrief dan wel afleverbon te worden aangetekend, bij gebreke waarvan de vrachtbrief dan wel afleverbon dwingend bewijs tegen de Afnemer opleveren van het feit dat de juiste hoeveelheid producten zijn ontvangen en dat deze producten in goede staat verkeerden en vrij van transportschade zijn ontvangen.
8.5 De Afnemer dient binnen 14 dagen nadat een gebrek zich na levering voordoet schriftelijk bij Rehamij te reclameren. Bij gebreke van tijdige reclame vervalt elke aanspraak op Rehamij.
8.6 Indien de Afnemer reclameert is hij verplicht Rehamij in de gelegenheid te stellen de producten te (laten) inspecteren om de tekortkoming vast te stellen. De Afnemer is verplicht om de producten waarover is gereclameerd ter beschikking van Rehamij te houden, op straffe van verval van ieder recht op reclame en/of vervanging.
8.7 Retourzending aan Rehamij van verkochte producten, is slechts toegestaan na verkrijging van de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Rehamij en indien de producten duidelijk herkenbaar zijn als zijnde een retourzending en de producten en verpakkingen zich nog in de originele staat bevinden. Indien niet aan de voorwaarden uit dit artikel is voldaan, zal Rehamij de retour gezonden producten weigeren.
8.8 De producten blijven te allen tijde (ook tijdens retourzending) voor rekening en risico van de Afnemer.
8.9 De Afnemer dient het transport van de retourzending zelf te regelen en de hiermee gepaard gaande kosten zelf te dragen. Eventuele bijzondere verzend- en/of andere instructies van Rehamij voor de retourzendingen dienen te allen tijde in acht te worden genomen.
8.10 Eventuele gebreken betreffende een deel van de geleverde producten geven de Afnemer geen recht tot afkeuring of weigering van de gehele partij geleverde producten.
8.11 De Afnemer dient eventuele onjuistheden in facturen van Rehamij binnen 5 dagen na de factuurdatum schriftelijk aan Rehamij mede te delen, bij gebreke waarvan de Afnemer geacht wordt de factuur te hebben goedgekeurd.
8.12 Reclames schorten de betalingsverplichtingen van de Afnemer niet op.
8.13 Na constatering van een tekortkoming in een product is de Afnemer verplicht om al datgene te doen dat schade voorkomt of beperkt, eventuele onmiddellijke staking van gebruik en verhandeling daaronder uitdrukkelijk begrepen.

Artikel 9 Eigendomsvoorbehoud
9.1 Rehamij behoudt zich de eigendom van de geleverde en de te leveren producten voor, totdat haar vorderingen uit welke hoofde dan ook ter zake van alle geleverde en te leveren producten geheel door de Afnemer zijn voldaan, waaronder begrepen de vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van een of meer overeenkomsten.
9.2 Indien de Afnemer in gebreke is met de nakoming van zijn verplichtingen, is Rehamij gerechtigd de haar toebehorende producten op kosten van de Afnemer te (laten) terughalen van de plaats waar zij zich bevinden.
9.3 De Afnemer is niet gerechtigd de nog niet betaalde producten te verpanden of de eigendom daarvan over te dragen anders dan in het kader van de normale bedrijfsuitoefening.
9.4 De Afnemer is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde producten met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbare eigendom van Rehamij te bewaren.
9.5 De Afnemer komt jegens Rehamij geen retentierecht op de door Rehamij geleverde producten toe.

Artikel 10 Betaling
10.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen dient betaling van de facturen van Rehamij te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum.
10.2 Rehamij heeft te allen tijde het recht gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te vorderen en/of op andere wijze voor betaling zekerheid te verkrijgen.
10.3 Indien geen tijdige betaling wordt ontvangen, is de Afnemer zonder verdere ingebrekestelling over het factuurbedrag een rentevergoeding verschuldigd van 1,5% per maand, gerekend vanaf de vervaldag tot en met de dag van betaling.
10.4 Alle aan de invordering verbonden kosten zijn voor rekening van de Afnemer. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen ten minste 15% van het te innen bedrag met een minimum van EUR 250,-.
10.5 De Afnemer doet afstand van enig recht op verrekening van over en weer verschuldigde bedragen. Rehamij is steeds bevoegd om alles wat zij aan de Afnemer schuldig is te verrekenen met wat de Afnemer en/of aan de Afnemer gelieerde ondernemingen, al dan niet opeisbaar, aan Rehamij schuldig is/zijn.
10.6 Het gehele factuurbedrag is onmiddellijk en integraal opeisbaar bij niet stipte betaling van een overeengekomen termijn op de vervaldag, evenals indien de Afnemer in staat van faillissement geraakt, (voorlopige) surséance van betaling vraagt, de wettelijke schuldsaneringsregeling (WSNP) op hem van toepassing wordt verklaard en/of wanneer enig beslag op de zaken en/of vorderingen van de Afnemer wordt gelegd. Indien een van bovengenoemde situaties intreedt, is de Afnemer gehouden Rehamij hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
10.7 Door de Afnemer gedane betalingen strekken steeds eerst ter afdoening van de verschuldigde kosten, vervolgens ter afdoening van de verschenen rente en daarna ter afdoening van de opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de Afnemer dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 11 Annulering
11.1 De Afnemer mag een gegeven order niet annuleren. Indien de Afnemer een gegeven order desondanks geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij gehouden alle met het oog op de uitvoering van deze order redelijkerwijs gemaakte kosten, de werkzaamheden van Rehamij en de winstderving door Rehamij, te vermeerderen met BTW, aan Rehamij te vergoeden.

Artikel 12 Advisering
12.1 Alle door Rehamij gegeven adviezen en door Rehamij verstrekte mededelingen en opgaven over onder meer de eigenschappen van door Rehamij te leveren producten zijn geheel vrijblijvend en worden door Rehamij verstrekt bij wijze van niet bindende informatie. Rehamij verleent terzake geen enkele garantie.
12.2 Voor enige directe of indirecte schade, in welke vorm en uit welke hoofde dan ook, voortvloeiende uit informatieverstrekking en/of advisering door Rehamij, is Rehamij niet aansprakelijk. De Afnemer vrijwaart Rehamij tegen alle aanspraken van derden terzake, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van Rehamij.

Artikel 13 Aansprakelijkheid
13.1 Buiten het bepaalde in artikel 8 heeft de Afnemer geen enkele aanspraak op Rehamij wegens gebreken in of met betrekking tot de door Rehamij geleverde producten. Rehamij is derhalve niet aansprakelijk voor directe en/of indirecte schade, waaronder begrepen persoons- en zaakschade, immateriële schade, gevolgschade (gederfde inkomsten, stagnatieschade e.d.) en iedere andere schade, ontstaan door welke oorzaak ook, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet van Rehamij.
13.2 Rehamij is eveneens niet aansprakelijk in de hierboven bedoelde zin voor handelingen van haar werknemers of andere personen die binnen haar risicosfeer vallen, hierbij inbegrepen (grove) schuld of opzet van deze personen.
13.3 Rehamij is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van:
• het niet dan wel niet correct en/of volledig opvolgen van door haar gegeven dan wel uitdrukkelijk op de verpakkingen van producten vermelde instructies en/of gebruiksaanwijzingen;
• het overpakken dan wel opnieuw verpakken van de producten;
• het in een andere dan de originele staat gebruiken of door verkopen van de producten.
13.4 In alle gevallen waarin Rehamij gehouden is tot betaling van schadevergoeding, zal deze nooit hoger zijn dan de factuurwaarde (exclusief BTW) van de geleverde zaken in verband waarmee schade is veroorzaakt, met een maximum van EUR 15.000,-. Indien de schade gedekt is door de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van Rehamij, zal de schadevergoeding bovendien nooit hoger zijn dan het bedrag dat in het betreffende geval daadwerkelijk door de verzekeraar wordt uitgekeerd.
13.5 Indien Rehamij op basis van haar op dat moment bekende feiten en/of omstandigheden overgaat tot uitoefening van een opschortings- of ontbindingsrecht, terwijl nadien onherroepelijk komt vast te staan dat de uitoefening van dit recht ten onrechte is geschied, is Rehamij niet aansprakelijk en niet gehouden tot enigerlei vergoeding van schade over te gaan, behoudens in geval van opzet of grove schuld harerzijds.
13.6 Iedere vordering op Rehamij, tenzij deze door Rehamij is erkend, vervalt door het enkele verloop van 12 maanden na het ontstaan van de vordering.
13.7 De Afnemer vrijwaart Rehamij, haar werknemers en haar voor de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde hulppersonen tegen iedere aanspraak van derden, aanspraken gebaseerd op productaansprakelijkheid daaronder begrepen, in verband met de uitvoering door Rehamij van de overeenkomst, ongeacht de oorzaak, alsmede tegen de daaruit voor Rehamij voortvloeiende kosten.

Artikel 14 Vertegenwoordiging
14.1 Indien de Afnemer namens een of meerdere anderen optreedt is hij, onverminderd de aansprakelijkheid van die anderen, tegenover Rehamij aansprakelijk als ware hij zelf Afnemer.

Artikel 15 Slotbepalingen
15.1 De nietigheid of vernietigbaarheid van enige bepaling van deze voorwaarden of van overeenkomsten waarop deze voorwaarden toepasselijk zijn, laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. Rehamij en de Afnemer zijn gehouden bepalingen die nietig zijn of vernietigd zijn te vervangen door wel geldige bepalingen met zoveel mogelijk dezelfde strekking als de nietige of vernietigde bepaling.
15.2 De plaats van uitvoering wordt geacht te zijn de plaats waar Rehamij is gevestigd.
15.3 Op alle overeenkomsten die door Rehamij worden gesloten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
15.4 De werking van elk internationaal verdrag over de koop van roerende lichamelijke zaken, waarvan de werking tussen partijen kan worden uitgesloten, is niet van toepassing en wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten. Meer in het bijzonder wordt de toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG 1980) uitdrukkelijk uitgesloten.
15.5 Alle geschillen tussen Rehamij en de Afnemer zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Den Haag, Nederland, tenzij een andere Nederlandse rechter op grond van dwingend recht bevoegd is. In afwijking hiervan is Rehamij bevoegd om zich tot de rechter van de woonplaats/vestigingsplaats van de Afnemer te wenden.
15.6 Rehamij verwerkt persoonlijke gegevens van de klant. Op de verwerking van persoonsgegevens is onze privacy policy van toepassing.

Versie mei 2018